Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vanaf 1 februari 2021

Leestijd: 2 minuten

Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vanaf 1 februari 2021

Witteveen+Bos

28/01/2021

Alle omgevingsvergunningsaanvragen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, die ingediend worden vanaf  1 februari 2021, zullen beoordeeld worden aan de hand van een nieuwe methodiek. Deze methodiek wordt ingezet om de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater te bepalen en komt er naar aanleiding van het “Wezer-arrest” van het Europese Hof van Justitie.

Het “Wezer-arrest” dateert van 01/07/2015 en is een schepere interpretatie van de kaderrichtlijn water, waarbij de goedkeuring van een project moet geweigerd worden in onderstaande situaties:

  • wanneer een project een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam teweeg kan brengen;
  • wanneer dit het bereiken van een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van een oppervlaktewater in gevaar brengt.

Goedkeuring lozing afvalwater staat of valt met berekening van achteruitgang oppervlaktewaterlichaam

Een nieuwe rekentool werd opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij en moet de gebruiker in staat stellen om de impact van de lozing te kunnen beoordelen. Met de rekentool wordt bepaald of er al dan niet een duidelijke achteruitgang wordt veroorzaakt van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. De evaluatie gebeurt aan de hand van verschillende stappen. Het resultaat van de berekeningen zal de Vlaamse Milieumaatschappij vervolgens gebruiken als basis om een advies te formuleren voor de vergunningsaanvraag in kwestie.

Lees hier meer over alle details omtrent deze nieuwe impactanalyse.

 

Focus kwaliteit oppervlaktewater stroomafwaarts

In tegenstelling tot de voorgaande methodiek, waarbij de VMM de impact van een lozing als “beperkt”, “relevant” of “belangrijk” (tijdelijk, alsook permanent) beoordeelde – en dit specifiek op basis van een concentratieverhoging in de ontvangende waterloop – zal nu meer worden gefocust op de kwaliteit van het oppervlaktewater stroomafwaarts van het lozingspunt (cfr. het “Wezer-arrest”).

 

Witteveen+Bos ondersteunt bedrijven doorheen het volledige traject

Sinds de bekendmaking van deze nieuwe methodiek hebben we alvast de nodige ervaring opgedaan en inzichten verworven. We merken dat in sommige gevallen het invullen van de rekentool en de interpretatie ervan kan leiden tot verwarring.

Daarom helpen we bedrijven graag op weg bij het uitvoeren en de interpretatie van de impactbeoordeling, alsook de aanvraag van een omgevingsvergunning of nieuwe lozingsvoorwaarden.