Nieuw platform ‘Nutricycle Vlaanderen’ gelanceerd!

Leestijd: 4 minuten

Nieuw platform ‘Nutricycle Vlaanderen’ gelanceerd!

Nutricycle Vlaanderen

28/01/2021

Het Vlaams Nutriëntenplatform ‘Nutricycle Vlaanderen’ werd opgestart om de transitie van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen te versnellen, te faciliteren en ondersteunen.

Daarbij is het de bedoeling om:

  • De vele initiatieven en projecten die reeds lopen in Vlaanderen op vlak van recuperatie en recycling van minerale nutriënten uit mest, afvalwater en agro-reststromen samen te brengen om de informatie uitwisseling en onderlinge afstemming te bevorderen
  • Een aanspreekpunt te vormen waar alle doelgroepen (middenveld, bedrijfsleven, overheid, landbouw, kenniswereld) terecht kunnen.
  • De leden te bevragen naar hun voorstellen om de transitie naar nutriëntenrecuperatie te versnellen en implementeren
  • Via een Actieplan “Transitie nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie” een kader te bieden aan de Vlaamse overheid en alle betrokken stakeholders.

Om de nutriëntrecuperatie uit (afval)water te bespreken werd een werkgroep (afval)water opgericht. Deze werkgroep wordt voorgezeten door watercircle.be en de eerste vergadering vond plaats op 15 september 2020.

Tijdens deze eerste vergadering van de werkgroep werden eerst Nutricycle Vlaanderen en watercircle.be kort voorgesteld. Daarna werd ingezoomd op de focus van de werkgroep (afval)water. In een eerste fase willen we inzetten op technieken die momenteel groot potentieel bieden op economisch, technologisch en milieutechnisch vlak. Prioriteit gaat daarbij naar de verdere ontwikkeling en implementatie van technieken met een TRL 6-7 om zo de nutriëntrecuperatie effectief in de praktijk te brengen.

Met de voorstelling van 3 cases werd de praktijk concreet toegelicht:

  • Aquafin zet momenteel in op recuperatie van grondstoffen (water, P, C, N,..). Aan de hand van het concrete voorbeeld van struviet werden de mogelijkheden en de knelpunten geïllustreerd.
  • DuCoop lichtte het ZAWENT-project toe. Daarbij wordt de kringloop van afvalwater van de woonzone van Dok Noord (Gent) volledig gesloten: bij de verwerking van het afvalwater worden energie en nutriënten gerecupereerd en het afvalwater opgezuiverd tot bruikbaar water.
  • De operationele groep waterketen onderzoekt hoe en onder welke voorwaarden effluent van een aantal waterzuiveringen tijdens droogteperiodes kan worden gebruikt als irrigatie- of fertigatiewater bij landbouwers. Daarbij wordt zowel naar de kwaliteit van het effluent gekeken als naar gewasgebonden voorwaarden en naar het wettelijk kader.

Tijdens de werkgroep willen we graag de mening van alle deelnemers horen! Daarom konden de deelnemers hun mening geven over een aantal stellingen. Daarbij werd onder meer gevraagd naar prioritaire nutriënt- en afvalwaterstromen, naar de belangrijkste actiepunten en knelpunten, naar het belang van ferti- en irrigatie, … Deze antwoorden nemen we mee als concrete input voor het actieplan “Transitie nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie”. Maar we hebben zeker nog bijkomende input nodig. Daarom vindt dit voorjaar de volgende werkgroep (afval)water plaats waarbij we de concrete acties  willen bespreken die in het actieplan moeten worden opgenomen.

Was u nog niet op de hoogte en wenst u de uitnodiging voor de volgende werkgroep te ontvangen? Bent u betrokken bij een actie, project of evenement voor nutriëntrecuperatie uit (afval)water? Of heeft u specifieke vragen?

Contacteer ons via nutricycle.vlaanderen@ugent.be

Recupereert u nutriënten en zoekt u naar een afnemer of bent u zelf op zoek naar gerecupereerde nutriënten? Dan raden we u aan u te registeren op het smartsymbiose platform. Dit is een vraag en aanbod platform voor secondaire grondstoffen.

Een overzicht van alle projecten rond nutriëntrecuperatie zijn terug te vinden op de website van Nutricycle Vlaanderen.