Olie/waterafscheider

Database technieken waterzuivering en -behandeling

Olie/waterafscheider

Principeschema
Principe- en installatiebeschrijving

Het doel van een olie/waterafscheider is het verwijderen van olie uit afvalwater. Het principe is gebaseerd op scheiding door dichtheidsverschil. Het systeem bestaat in het algemeen uit een betonnen bak, die meestal verdeeld is in drie compartimenten. In sommige gevallen kan de olie/waterafscheider ook van kunststof of metaal zijn. Het afvalwater stroomt de olie/waterafscheider binnen in het eerste compartiment. Hier vindt een bezinking van grovere bestanddelen (vaste delen) en een flotatie van lichtere bestanddelen plaats. Vervolgens is vaak een kunststof platenpakket voorzien. De oliedeeltjes komen ermee in aanraking en klitten samen tot grotere oliedeeltjes. Door de lagere soortelijke massa stromen ze langs de platen omhoog en vormen een drijflaag op het water. Via een duikschot loopt het (deels) gereinigde water uit de olie/waterafscheider.

Bij een coalescentiefilter wordt een dragermateriaal met een groot specifiek oppervlak (ca. 200 m²/m³) in de tank gebracht. Kleine onopgeloste deeltjes klitten op dit oppervlak samen tot grotere deeltjes welke gaan drijven. Zodoende wordt een hoger rendement behaald voor verwijdering van koolwaterstoffen.

Specifieke voor- en nadelen

Het is een eenvoudige installatie met simpele bouw en bediening. Eenmaal geplaatst, behoeft enkel de drijflaag regelmatig verwijderd te worden, zodat de inhoud (en zodoende verblijftijd) voldoende groot blijft. Het systeem zelf heeft geen mechanische onderdelen en is om deze reden dan ook niet erg onderhoudsgevoelig.

Een olie/waterafscheider werkt enkel voor olieachtige substanties die niet in water oplossen, slecht mengbaar zijn met water en/of een groot verschil in dichtheid bezitten ten opzichte van water. Wanneer dit niet het geval is, zoals bij olie in wateremulsies, werkt een olie/waterafscheider niet.

Toepassing

Het gebruik van olie/waterafscheiders is standaard praktijk op plaatsen waar afvalwater of hemelwater mogelijk verontreinigd is met minerale olie of andere slecht oplosbare koolwaterstoffen. Het kan gaan om kleine (1 l/s) tot zeer grote (240 l/s) installaties.

Sectoren waarin de olie/waterafscheiders wordt toegepast zijn bijvoorbeeld olie-raffinaderijen, voeding, slachthuizen, wasserijen en garages. Ook worden afscheiders gebruikt als voorzuivering van afvalwater van restaurants, cateringbedrijven, …

Enkele voorbeelden:

  • hemelwater van parkeerplaatsen, benzinestations, opslagplaatsen van voertuigwrakken, opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het vaak over grotere debieten.
  • afvalwater van car- en truckwashes;
  • afvalwater van vatenreiniging en tankcleaning;
  • afvalwater (o.a. vloerreiniging) van garages, carrosseriebedrijven en andere werkplaatsen voor machines en werktuigen;
  • verwijdering van olie uit ontvettingsbaden;
  • afvalwater dat vrijkomt bij de raffinage van olie.
Randvoorwaarden

Geen specifieke randvoorwaarden.

Werkingsgraad

De olie/waterafscheider kan toegepast worden voor de verwijdering van in hoofdzaak olie-achtige materie.

Bij gewone olieverontreinigingen in het afvalwater kan een rendementen van 50-90% worden behaald. Het rendement is sterk afhankelijk van o.a. het stromingsprofiel in de olie/waterafscheider en de fysisch/chemische eigenschappen van de aanwezige olie-achtige componenten, zoals soortelijke massa en oplosbaarheid.

Hulpstoffen

In het algemeen worden in een olie/waterafscheider geen hulpstoffen gebruikt. Indien een olie/waterafscheider niet voldoende werkt, bijvoorbeeld doordat een deel van de olieachtige componenten in emulsievorm aanwezig is, kan soms een specifieke chemische voorbehandeling (olie of emulsiebreking) een oplossing bieden (zie technische fiche ‘Emulsiebrekers‘).

Milieu-aspecten

De olie-achtige drijflaag wordt vrijgesteld van het afvalwater.

Opmerkingen

Analyses kunnen uitsluitsel geven welke componenten aanwezig zijn in een afvalwaterstroom. Dit is belangrijk voor de juiste keuze en dimensionering van de olie/waterafscheider.

Complexiteit

De installatie is eenvoudig.

Automatiseringsgraad

De olie/waterafscheider is nauwelijks te automatiseren.

Versie

Februari 2010

Herziening augustus 2021

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial