Professor in Physicochemical water treatment technology

UGent

Professor in Physicochemical water treatment technology

Application deadline: 10 Dec 2023

– Gent-

OPDRACHT

Dit halftijds ambt van docent in een tenure track stelsel wordt ingevuld bij de vakgroep Groene Chemie en Technologie (Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen). Achtergrondinformatie m.b.t. het loopbaanbeleid van zelfstandig academisch personeel en de functieniveaus kan teruggevonden worden via deze link.

De kernactiviteiten zijn academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening binnen het domein van de fysisch-chemische waterbehandelingstechnologie. Hierbij wordt specifiek verwacht dat onderzoek wordt uitgebouwd complementair aan lopend onderzoek binnen de vakgroep/faculteit en dat de focus wordt gelegd op circulaire technologieën.

 

Academisch onderwijs

Van de kandidaat wordt verwacht een bijdrage te leveren aan het onderwijs van de vakgroep Groene Chemie en Technologie door opleidingsonderdelen te doceren gerelateerd aan fysisch-chemische waterbehandelingstechnologie binnen de verschillende opleidingen van de faculteit (bio-ingenieur, industrieel ingenieur, internationale en interuniversitaire masteropleidingen). In concreto zal de docent tenure track verantwoordelijk of medelesgever zijn in volgende opleidingsonderdelen: “Physicochemical Resource Recovery from Aqueous Waste Streams”, “Milieutechnologie: water”, “CityLab 2: Urban Resources – Integrated Case”. De kandidaat gebruikt hiervoor activerende leervormen. De onderwijstaal van al deze vakken is Engels.

 

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit in het domein van de fysisch-chemische waterbehandelingstechnologie. Binnen dit domein is er zowel nationaal als internationaal een evolutie naar het gebruik van circulaire technologieën, o.a. op basis van geavanceerde membraantechnologie. U verricht onderzoek in dit domein, met als specifieke focus het ontwikkelen, testen en implementeren van deze innovatieve waterbehandelingstechnologieën (met focus op proces- en drinkwater) in nauwe samenwerking met de industrie, strategische onderzoekscentra en stakeholders zoals CAPTURE. U ontwikkelt dus marktrelevante oplossingen binnen het domein.

 

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Groene Chemie en Technologie.  

 

 

Meer informatie over deze vacature is te vinden in een uitgebreide inpassingstekst die bij de contactpersoon kan opgevraagd worden (zie verder) of via deze link kan worden teruggevonden.

 

PROFIEL

 

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het opgegeven vakgebied zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
 • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen, in het bijzonder in samenwerking met de industrie en strategische onderzoekscentra;   
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten en kan aantonen dat u succesvol studenten kan begeleiden;
 • U kan aantonen dat u succesvol heeft samengewerkt met collega-onderzoekers (zowel nationaal als internationaal);
 • U heeft een (internationaal) netwerk van onderzoekscontacten en samenwerkingen met de industrie nuttig voor het uitbouwen van het onderzoeksdomein; 
 • Strekken tot aanbeveling:
  • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;
  • Onderwijsprofessionalisering;
  • Actieve betrokkenheid bij educatieve en bewustmakingsinitiatieven.

 

 • U dient de onderwijstaal waarin u een opleidingsonderdeel zal doceren te beheersen op het ERK-niveau C1. U kan dit aantonen aan de hand van een taalattest of een diploma behaald aan een instelling waarin die taal de onderwijstaal is. Bovendien vereist artikel II.270, §1 van de Codex Hoger Onderwijs dat: (i) u binnen de 2 jaar na de aanstelling de Nederlandse taal minstens op ERK-niveau A2 dient te beheersen. (ii) u op het moment van benoeming of ten laatste 5 jaar na de aanstelling het vereiste beheersingsniveau op ERK-niveau B2 moet kunnen aantonen. Meer info: Language requirements at Ghent University for professorial staff — Ghent University (ugent.be)

 

Vaardigheden/attitudes

 • U bent kwaliteitsgericht;
 • U hebt zin voor initiatief;
 • U bent een teamplayer;
 • U bent pro-actief;
 • U inspireert medewerkers;
 • U heeft goede Engelse communicatie- en presentatievaardigheden;
 • Indien niet Nederlandstalig bent u bereid om op korte termijn deze taal te leren;
 • U bent in staat complexe fenomenen eenvoudig uit te leggen.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs).

 

Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

 

 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op 1 februari 2024. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.

 

 

AANSTELLINGSINFORMATIE

 

 • We bieden u een aanstelling van docent in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.
 • Indien u reeds een  betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie aan een universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, kan u onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

 

Opgelet: Een deeltijdse opdracht van een bepaalde graad van het zelfstandig academisch personeel kan in dezelfde universiteit niet gecombineerd worden met een deeltijdse opdracht van een andere graad van het zelfstandig academisch personeel.

 

De indiensttreding is vanaf 1 februari 2024.

 

 

ONS AANBOD

 

Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Meer info :
www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap

 

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Lees meer.

 

Kandidaten die nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50% en kandidaten bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent wordt uitgebreid naar ten minste 50%, ontvangen een Startkrediet van € 230.000 dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting.

 

 

GENDER EN DIVERSITEIT

 

De Universiteit Gent voert een gelijkekansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.

 

 

SELECTIEPROCEDURE

 

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire selectiecommissie die voor deze vacature werd samengesteld.

De selectiecommissie kan na een preselectie op basis van de ingediende en als ontvankelijk beoordeelde dossiers, de kandidaten horen over hun visie en planning inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Er kan ook worden overgegaan tot de organisatie van een proefles of een uiteenzetting over een onderwerp in het betreffende vakgebied.

Hierna maakt de selectiecommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

 

Kandidaten wordt gevraagd hun top 5 belangrijkste publicaties of andere academische realisaties met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

 

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.  

 

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. 

 

 

SOLLICITEREN

 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige of onvolledige sollicitaties, of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

 

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 

 • In het veld ‘Sollicitatieformulier’: het ingevulde sollicitatieformulier voor ZAP (+ alle vermelde bijlagen), samengevoegd als één-pdf bestand
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: de afschriften van het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen.
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit). Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

 

 

MEER INFORMATIE

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Paul Van der Meeren (Paul.VanderMeeren@UGent.be, +32 (0)9/264 60 03) van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Groene Chemie & Technologie

Professor in Physicochemical water treatment technology
Tagged on:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial