KO water verslagen: Co-creatieworkshop met textielsector 2

Co-creatieworkshop met textielsector

22 april en 5 mei 2020

Sinds midden maart 2020 is ook watercircle.be verplicht zich aan de regels van social distancing te houden. Omdat we bedrijven toch willen blijven helpen, zijn we begonnen met co-creatieworkshops op te zetten via Microsoft Teams. Waar dit eerst nog wat onwennig viel bij iedereen, hebben we deze toch al enkele keren kunnen uitvoeren en ook weer verschillende bedrijven op weg kunnen helpen.

De eerste workshop van de reeks was deze met de textielnijverheid. De bedrijven die we hier geholpen hebben, hadden reeds deelgenomen aan de vorige co-creatieworkshop in september 2019. Dit maakte de eerste kennismaking overbodig. Bijgestaan door twee medewerkers van de federatie Centexbel hebben we gepolst naar de acties en implementaties sinds de vorige co-creatieworkshop alsook de huidige uitdagingen betreffende hun waterbeleid. Hieronder kan u een samenvatting vinden van de besproken punten met enkele voorgestelde oplossingen.

 

Bij vele bedrijven blijft de perceptie leven dat hergebruik niet rendabel zou zijn omdat de lozingsnormen voor zouten overschreden zou worden als gevolg van opconcentratie bij hergebruik. Dit is een foute perceptie. In het VLAREM wordt voorzien dat hogere lozingsconcentraties kunnen aangevraagd worden indien voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in VLAREM II 5.3.2.4 paragraaf 3

 

“De vergunningverlenende overheid kan op basis van vergaande waterbesparende maatregelen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden toestaan dan de emissiegrenswaarden, vermeld in paragraaf 1, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

1°               het betreffen parameters die aanleiding geven tot concentratieverhoging;

2°              de exploitant stelt lozingsvoorwaarden voor, rekening houdend met het overeenstemmende debiet (waterbesparing);

3°               de exploitant toont aan dat:

a) de BBT inzake preventie en waterzuivering wordt toegepast om de lozing van de parameters in kwestie te beperken;

b) technieken worden toegepast die op een intensieve wijze het waterverbruik beperken;

c) de milieukwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater daardoor niet in het gedrang komen door de toepassing van de hogere emissiegrenswaarden;

d) er geen acute toxiciteit wordt veroorzaakt in het oppervlaktewater door de toepassing van hogere emissiegrenswaarden;

4°               de exploitant maakt een waterbalans op.”

 

Om de herziening van de lozingsnormen mogelijk te maken bij een lozing op oppervlaktewater zal steeds een impactstudie moeten uitgevoerd worden om na te gaan wat de impact van de hogere normen op het ontvangende water is. In deze studie worden voor diverse omstandigheden (verschillende geloosde concentraties en verschillende debieten in de ontvangende waterloop) nagegaan hoe de kwaliteit van de waterloop zal veranderen.

 

Verder is er ook de mogelijkheid voorzien om lozing in vrachten in plaats van in concentraties aan te vragen. Dit vereist natuurlijk een duidelijke onderbouwing en mag geen impact teweegbrengen op het aquatische milieu.

Soms kan hergebruik bemoeilijkt worden door de aanwezigheid van kleurstoffen in de waterzuivering. Afhankelijk van de molecuulgrootte van deze stoffen, kunnen deze verwijderd worden met behulp van een membraanfiltratie.

 

Molecuulgrootte (g/mol)

Membraantechnologie

> 100 000

Microfiltratie

1000 – 100.000

Ultrafiltratie

100 – 1000

Nanofiltratie

< 100

Omgekeerde osmose

Veelal zullen kleurstoffen een nanofiltratie of omgekeerd osmose systeem vereisten. Beide systemen zijn zeer vergelijkbaar in prijs. Nanofiltratie heeft als voordeel dat het lager zit in operationele druk en dus lager in OPEX. Bovendien komt deze techniek momenteel in aanmerking voor de ecologiepremie plus. Dit is ook belangrijk want doordat deze techniek minder bekend is, is de CAPEX voor een nanofiltratie systeem vandaag iets hoger dan voor een omgekeerd osmose systeem.

Kleurstoffen zouden ook met actiefkool verwijderd kunnen worden, maar dit is veelal een dure techniek. 

 

Daarnaast werd opnieuw gekeken naar hemelwatercaptatie in mestzakken. De prijs en ROI voor deze oplossing is zeker redelijk als je er de plaats voor kan vinden. Plaatsing kan op een parking, een maaiveld etc.

 

Vervolgens was er nog een interessante opmerking van een textielbedrijf: Nog niet zolang geleden werd er een bubbeltensiometer aangekocht. Dit toestel meet accuraat de oppervlaktespanning van kleuroplossingen, en dus indirect de concentratie aan kleurstof in oplossing, waardoor er geen overdosering meer gebeurd van kleurstoffen.

 

 

Tot slot vestigen we nogmaals de aandacht op de beschikbare subsidies. Er kunnen subsidies worden aangevraagd voor vergaande waterbehandeling en waterhergebruik. Bijvoorbeeld de ecologiepremie plus. Belangrijk hierbij is dat deze premie aangevraagd wordt VOORDAT er offertes worden aangevraagd! Daarnaast is deze premie ook maar geldig op een beperkt aantal technologieën. Hiervoor dient de limitatieve technologielijst (pag 47) geraadpleegd te worden.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial