Nazuiveringscontrole

IntelSensWijzer

Nazuiveringscontrole

Inhoud:

  • Welke online metingen worden gebruikt?
  • Regelstrategieën
  • Economische analyse
  • Toepassingen

Er zijn verschillende nazuiveringstechnieken in gebruik, zoals o.a. zandfilters, actieve kool, flotaties, bezinkingsbekken, membranen, …. Aangezien dit meestal de laatste stap is in het waterzuiveringsproces, is het zeer belangrijk om deze goed op te volgen en te controleren. In wat volgt worden er een aantal veel voorkomende regelstrategieën toegelicht.

Welke online metingen worden gebruikt?

Belangrijke parameters voor de opvolging en controle van een nazuivering zijn de turbiditeit (gemeten via lichtverstrooiing), de TOC (gemeten via thermische oxidatieUV-oxidatie of natte oxidatie) en de COD (gemeten via thermische oxidatie). Daarnaast zijn drukmetingen interessant bij membraansystemen.

Regelstrategieën

Bescherming zandfilter met een turbiditeitsmeting

Een turbiditeitsmeting voor de zandfilter wordt gebruikt ter bescherming van de zandfilter tegen bijvoorbeeld uitspoeling van slib vanuit een voorliggend actief slibbekken.

Stopzetting lozing o.b.v. turbiditeit

Een online meting van de turbiditeit in het effluent laat toe om tijdig in te grijpen bij een te hoge concentratie aan zwevende stoffen. Op basis van deze meting kan er bijvoorbeeld beslist worden om de lozing tijdelijk stop te zetten.

Bypass actieve kool met een TOC-meting

Een actieve koolfilter dient om recalcitrante organische componenten te verwijderen en kent een grote economische voetafdruk. Het gebeurt dat het influent van de actieve koolfilter reeds een loosbare concentratie organische componenten heeft. In dit geval is het niet nodig om het water over de actieve koolfilter te sturen, waardoor deze langer meegaat. Een online meting van de organische stof kan dan gebruikt worden om automatisch te regelen of het afvalwater al dan niet over de actieve koolfilter gestuurd moet worden.

Regeneratie o.b.v. druk

Een zandfilter, actieve koolfilter, membranen, … moeten op regelmatige tijdstippen worden geregenereerd of gereinigd, dit kan o.b.v. druk. De transmembraandruk is een maat voor de reversibele en irreversibele vervuiling van een membraan. Er wordt een reiniging gestart wanneer een vooropgesteld druksetpunt bereikt wordt. De irreversibele vervuiling van een membraan kan achterhaald worden door de transmembraandruk na verschillende opeenvolgende reinigingen te vergelijken. Een stijging wijst erop dat het membraan een uitgebreidere reiniging nodig heeft of dat het membraan vervangen moet worden. 

Economische analyse

Kosten

De investerings- en operationele kost van een turbiditeit- en TOC-meting wordt weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1: Investerings- en operationele kost voor een turbiditeit- en TOC-meting. (indicatieve waarden in september 2018!).

Online meting TurbiditeitTOC
CAPEX (€)3 500 – 4 000*50 000 – 60 000**
OPEX (€/jaar)200 – 500***5 000 – 7 000***
Totale kost over 8 jaar 5 100 – 8 00090 000 -116 000

* excl. kabel, transmitter, bevestigingsarmatuur en software integratie, reken hiervoor een extra € 1 000 – € 3 000;
**excl. filtratiesysteem, reken hiervoor een extra € 10 000;
***afhankelijk van de procescondities

 

Baten

Een zandfilter wordt beschermd tegen uitspoeling zodat verstoppingen vermeden worden. Het gebruik van actieve kool is optimaal. Enkel indien het noodzakelijk is, wordt de filter gebruikt. De levensduur van membranen kan geoptimaliseerd worden en een snellere reactie op eventuele calamiteiten is mogelijk.

Toepassingen

De bezochte waterzuiveringsinstallatie waren voor 26% uitgerust met een zandfilter, 10% had een actieve koolfilter en 9% had een andere nazuiveringstechniek. Gezien het groot aantal verschillende beschikbare technieken, worden enkel de voorgaande hier vermeld.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial